http://sklodowska.szkola.tczew.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.budynek_szkicgk-is-32.jpglink
«
»

Regulaminy

Regulamin bilbioteki

Regulamin biblioteki szkolnej
przy I LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Tczewie


1. Czytelnicy korzystający z biblioteki obowiązani są zapoznać się z regulaminem i przestrze­gać jego postanowień.

2. Uczniów nie przestrzegających regulaminu nauczyciel-bibliotekarz może zawiesić w pra­wach korzystania z biblioteki. Może też wnioskować do wychowawcy, Dyrektora i Rady Pedagogicznej o wymierzenie kar zapisanych w Statucie Szkoły.

3. Godziny otwarcia biblioteki i czytelni są ustalane na początku każdego roku szkolnego w porozumieniu z Dy­rekcją Szkoły. W czasie, gdy w czytelni odbywają się planowane lekcje lub zastępstwa doraźne inni uczniowie nie mogą z niej korzystać ani wypożyczać książek, aby nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć.

4. Ponieważ uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w planowych lekcjach i zastępstwach organizowanych przez Dyrekcję Szkoły, w tym czasie nie mogą przebywać w czytelni.

5. Uczniowie mogą korzystać z katalogów kartkowych i komputerowych.

6. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i powinien zwrócić uwagę na ich stan w mo­mencie wypożyczania. Należy dbać o księgozbiór i wyposażenie biblioteki.

7. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę względnie dostar­czyć inną, wska­za­ną przez nauczyciela-bibliotekarza, odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej lub zagubio­nej po­zycji. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

8. Wypożyczać książki można wyłącznie na swoje nazwisko i nie wolno przekazywać ich innym osobom. Czytelnik zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.

9. Lektury, które właśnie są omawiane nie mogą być wypożyczane w klasach programowo wyższych lub niższych z uwagi na niedostateczne wyposażenie biblioteki w potrzebne pozycje. Punkt ten może zostać zawieszony, gdy poprawi się stan zaopatrzenia w lektury.

10. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki. Możliwość wypożyczenia większej ilości książek należy uzgodnić z nauczycielem-bibliotekarzem. Termin zwrotu książek upływa po 4 tygodniach. Jeżeli po upływie 4 tygodni od daty wypożyczenia książki nie będą potrzebne dla kolejnych czytelników można uzgodnić z nauczycielem-biblio­tekarzem późniejszy termin zwrotu. Czytelnik może wypożyczyć tylko jeden egzemplarz danego tytułu.

11. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, a także w razie opuszczenia szkoły czytelnik ma obowiązek zwrócić wszystkie wypożyczone książki.

12. Ze słowni­ków, encyklopedii, czasopism i innych zbiorów specjalnych, których nie wypoży­cza się do domu można korzystać w czytelni.

13. Uczniowie korzystający z czytelni zobowiązani są wpisać swoje imię i nazwisko do zeszytu obecności.

14. W bibliotece nie ma wolnego dostępu do półek, książki i czasopisma podaje nauczyciel-bibliotekarz lub dyżurny uczeń.

15. Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich.

16. W czytelni obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania produktów żywnościo­wych i napojów.

17. Ponieważ czytelnia stanowi pracownię szkolną, w której uczniowie prowadzą samodzielną pracę naukową należy bezwzględnie zachować ciszę. Zabrania się gier karcianych i planszowych, aby nie zakłócać porządku i nie przeszkadzać w pracy innym osobom przebywającym w czytelni.

18. Pomimo że czytelnia i Szklone Multimedialne Centrum Informacji mają oddzielne regulaminy, stanowią jedną pracownię, więc postanowienia tych regulaminów należy stosować łącznie.

19. We wszystkich kwestiach spornych decyduje nauczyciel bibliotekarz. Uczeń ma prawo odwołać się od tych decyzji do Dyrektora Szkoły.

20. Regulamin zatwierdzony został na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18.12.2002 r.

21. Wniesione poprawki zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29.03.2010 r.

Idź do: Regulamin Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacji

Jesteś tutaj: Strona główna > Biblioteka szkolna > Regulaminy