http://sklodowska.szkola.tczew.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.budynek_szkicgk-is-32.jpglink
«
»

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W TCZEWIE

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie

- Data publikacji strony internetowej: 2020-01-02

- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

- Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

-  Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna KLEINSCHMIDT

-  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo:

-  zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-  zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-  wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

-  dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

-  wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

-  wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

-  Organ nadzorujący: Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie

Starosta Powiatu Tczewskiego, jako organ odwoławczy, oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, ul. Szkoły Morskiej 1, 83-110 Tczew.

I LO w Tczewie położone jest w centralnej części miasta. Wjazd na teren Szkoły realizowany jest od strony ulicy 30-go Stycznia lub ulicy Bałdowskiej a następnie ulicą Szkoły Morskiej. Brama wjazdowa zlokalizowana jest w północno-wschodniej części kompleksu szkolnego. Teren należący do I LO w Tczewie otoczony jest ogrodzeniem zabezpieczającym kompleks przed nieautoryzowanym wejściem osób postronnych. Aby wejść do budynku szkolnego istnieje konieczność pokonywania krótkiego odcinka schodów, brak możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim. Budynek szkolny posiada cztery kondygnacje nadziemne. Aby dostać się na wyższe piętra budynku I LO w Tczewie konieczne jest pokonanie schodów znajdujących się w północno-wschodnim skrzydle oraz w południowo-zachodnim skrzydle budynku szkolnego. Brak windy w budynku szkolnym - budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat jednostki mieści się na piętrze budynku w jego północno-wschodnim skrzydle.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek szkoły nie jest przystosowany dla osób niesłyszących. Brak pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń alfabetu brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 _________________________________________________________________________

Deklarację dostępności sporządzono z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103), zwanej dalej „decyzją wykonawczą 2018/1523”

Jesteś tutaj: Strona główna > Deklaracja dostępności