WIEDZA TO POTĘGA

W szkołach ponadgimazjalnych rozpoczęto realizację projektu "Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego”. Projekt edukacyjny realizowany jest przez Powiat Tczewski, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.

Cel główny projektu:
Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 10 szkołach podległych Powiatowi Tczewskiemu.

Grupa docelowa:
1033 uczniów i 92 nauczycieli 7 zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Tczewski (PT):

Zaplanowane działania:

Koszty projektu ogółem: 3 109 944,80 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania: 2 954 447,56 zł

Okres realizacji: 01.08.2016 – 31.07.2018

Partnerzy: Certes Sp. z o.o. oraz DGA S.A.

W ramach projektu odbywają się zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dla uczniów naszej szkoły, zajęcia rozwijające umiejętność planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniów oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie mogą nieodpłatnie skorzystać z zajęć w zakresie:

  1. zajęcia wyrównawcze: (j. angielski, j. rosyjski, matematyka dla maturzystów, fizyka, chemia);
  2. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia: (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, ”Koło debatanckie”, podstawy przedsiębiorczości - "Bądź aktywny”, fizyka - "Na barkach Gigantów" oraz "Fotometryczne obserwacje nieba”, geografia - "Interakcje w systemie przyrodniczym z elementami planowania przestrzennego”, biologia - "Poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego”, chemia - "Koło chemiczne”;
  3. doradztwo zawodowe: wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymają dostęp do testów osobowościowe-zawodowych oraz godzinną konsultację z doradcą zawodowym.

Szczegółowych informacji udziela pani Dorota Sobkiewicz oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

DOKUMENTY: